دنباله هندسی-یافتن قدرنسبت

با داشتن دو جمله ی دلخواه در دنباله ی هندسی می خواهیم یک جمله ی دیگر رابیابیم.