دنباله هندسی-یک مسئله خوب

در این مثال با داشتن دو جمله ی دلخواه از دنباله ی هندسی، قدرنسبت را می یابیم و سپس دنباله را مشخص می کنیم.