دنباله هندسی-یک مسئله متفاوت از دنباله هندسی

در یک دنباله ی هندسی با داشتن رابطه بین چند جمله می خواهیم یک جمله ی دیگر را بیابیم.