دنباله-یک مسئله از دنباله های حسابی

اگر زاویه های یک پنج ضلعی تشکیل یک دنباله ی حسابی دهند می خواهیم زاویه های کوچک و بزرگ را بیابیم.