دنباله-یک مسئله از دنباله های حسابی

در این مثال با داشتن مجموع دو جمله ی اول و مجموع دو جمله ی بعدی در دنباله ی حسابی می خواهیم دنباله را مشخص کنیم.