دنباله-یک مسئله از دنباله هندسی

حل یک مثال خوب از واسطه ی هندسی.