دنباله-یک مسئله از دنباله هندسی

با داشتن سه جمله ی متوالی از یک دنباله ی هندسی که مجهول هستند می خواهیم دنباله را مشخص کنیم.