ترفند ضرب سریع اعداد

این ترفند به شما در کاهش زمان انجام عملیات ضرب کمک میکند.