تعیین علامت در ضرب و تقسیم اعداد صحیح-تدریس-لوح و قلم