تنظیم کننده های رشد گیاهی: اکسین، سیتوکینین و جیبرلین – تدریس