میزان عمر گیاهان: یکساله، دوساله و چندساله – تدریس