تابع نمایی و لگاریتمی قسمت پنجم، لگاریتم قسمت چهارم – تدریس – آلا