تابع نمایی و لگاریتمی-قسمت چهارم، لگاریتم-قسمت سوم – تدریس – آلا