تابع نمایی و لگاریتمی-قسمت چهارم، لگاریتم قسمت سوم – تدریس – آلا