ترکیبیات قسمت اول، چگونه بدون شمارش بشماریم قسمت اول – تدریس – آلا