جایگشت rشی از nشی(ترتیب)-تمرین سوم-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصلات آموزشی موجود است

برای مشاهده محصولات آموزشی کلیک کنید