تمرین رسم نمودار تابع قدر مطلق به کمک انتقال -خوان آموز

 

تمرین :

اگر |f(x)= |x  باشد، نمودار تابع f(x)=-|x-1|+2 را به کمک انتقال رسم کنید و سپس برد آن را مشخص کنید.

در ابتدا می دانیم قدر مطلق x نیمساز ربع اول و دوم است. حال برای رسم نمودار تابع قدر مطلق به کمک انتقال خواسته شده مرحله به مرحله از |x-1| شروع می کنیم که باید یک واحد به سمت راست منتقل شود.

در مرحله بعد، قرینه آن را می خواهیم رسم کنیم. که می دانیم نمودار به همان حالتی که هست می بایست قرینه و کله پا شود.

مرحله آخر، اعمال ۲+ است. یعنی نمودار دو واحد به سمت بالا منتقل می شود. حال برای اینکه بدانیم نمودار دقیقا از چه نقاطی می گذرد، نقاط را می یابیم.

یعنی در x=0 مقدار y را می یابیم و به همین ترتیب نقاط لازم را به طور دقیق می یابیم.

اما قسمت بعدی سوال، برد را پرسیده اند. همانطور که می بینیم برد این نمودار از منفی بینهایت تا ۲+ است. و مقدار ۲ را نیز شامل می شود.

 

رسم نمودار تابع قدر مطلق به کمک انتقال