توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)-تدریس-آلا