توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)-تدریس- آلا