توابع نمایی و لگاریتمی قسمت چهارم،تابع لگاریتمی و وِیژگیهای آن قسمت-اول-تدریس-آلا