جلسه ١٣ فصل چهارم- آمار (قسمت دوم)، شاخص ها، شاخص های مرکزی