جلسه ١۴ فصل چهارم- آمار (قسمت سوم)، شاخص های پراکندگی