جلسه ١۵ فصل پنجم- نمایش داده ها (قسمت اول)، نمودار یک متغیره و چند متغیره