جلسه ۶ فصل دوم- معادله درجه دوم (قسمت دوم)، حل مثال های از معادله درجه دوم