جلسه ٩ فصل سوم- تابع (قسمت سوم)، ضابطه جبری تابع و تابع خطی