جلسه ١٠ فصل سوم- تابع(قسمت سوم) – تابع درجه یک و نمودارخطی(قسمت اول)