جلسه ١١ فصل سوم- تابع (قسمت چهارم)، تابع درجه یک و نمودار خطی (قسمت دوم)