جلسه ١٢ فصل چهارم- آمار (قسمت اول)، گردآوری داده ها