حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول- فرآیندهای حد (قسمت اول)-تدریس-آلا