حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول- فرآیندهای حد (قسمت دوم)