حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم- محاسبه حد توابع (قسمت اول)-تدریس-آلا