حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم- محاسبه حد توابع (قسمت دوم)-تدریس آلا