تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار اول- هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)-تدریس-آلا