تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)، گفتار سوم- تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت سوم)