تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار اول- هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)-تدریس-آلا