تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار اول- هم ایستایی و کلیه ها (قسمت سوم)-تدریس-آلا