تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)، گفتار دوم- فرآیند تشکیل ادرار (قسمت سوم)-تدریس-آلا