تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)، گفتار سوم- تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت دوم)-تدریس-آلا