تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)، گفتار سوم- تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت اول)-تدریس-آلا