تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار دوم- فرآیند تشکیل ادرار (قسمت چهارم)