تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار دوم- فرآیند تشکیل ادرار (قسمت دوم)-تدریس-آلا