تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)، گفتار دوم- فرآیند تشکیل ادرار (قسمت اول)-تدریس-آلا