تنوع گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم- تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)-تدریس-آلا