حواس (قسمت پنجم)، گفتار سوم گیرنده های حسی جانوران – تدریس – آلا