قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت دوم)-نسبت و تناسب-تدریس-آلا