قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت چهارم)-تدریس-آلا