قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)-تدریس-آلا