چند ضلعی ها (قسمت اول)، درس اول- چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت اول)