چند ضلعی ها (قسمت سوم)، درس اول- چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت سوم)