چند ضلعی ها (قسمت ششم)، درس اول- چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت هفتم)-تدریس-آلا